NUS NEWS

13/10/2021, Thứ tư
Sách về lịch sử của Kampong Gelam, cựu sinh viên NUS Faculty of Arts and Social Sciences đã giành được Giải thưởng Lịch sử NUS, trị giá tiền mặt 50.000 SGD