BACHELOR OF ARTS (Business Administration)

Thứ hai, 11/10/2021, 16:04 GMT+7

NGÀNH: BUSINESS ADMINISTRATION - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học gì ?

 • Kinh tế quản lý, Kinh tế vĩ mô và Kinh tế quốc tế
 • Quản lý và tổ chức
 • Tài chính, Kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản lý
 • Tiếp thị, Nhân lực
 • Môi trường pháp lý trong kinh doanh
 • Môi trường kinh doanh châu Á

Làm gì ?

 • Quản lý tài sản, chuyên viên phân tích nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, quản lý tài chính cá nhân
 • Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp, chuyên viên phân tích tín dụng,đại lý/môi giới; chuyên viên phân tích cổ phần, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên Phân tích thu nhập cố định, chuyên viên phân tích rủi ro
 • Kế toán thuế; điều hành kho bạc, kiểm toán, kiểm toán nội bộ
 • Quản lý mối quan hệ, điều hành quan hệ công chúng, điều hành tài khoảng quảng cáo, trợ lý quản lý thương hiệu, chuyên viên phân tích nghiên cứu thị trường, điều hành tiếp thị
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh, tư vấn quản lý, điều hành phát triển kinh doanh
 • Điều hành nguyên tắc, quản lý điều hành; điều hành bán hàng/ tiếp thị, chuyên viên phân tích bán hàng / giao dịch, kiểm soát hàng hóa, điều hành thu mua, nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm, điều hành hậu cần
 • Chuyên viên tư vấn nhân lực/trợ cấp; chuyên viên phân tích định lượng, tư vấn tuyển dụng...

Lương bao nhiêu ?

 • Từ 3,283 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://bschool.nus.edu.sg/prospective-students/undergraduate/